AObecné podmínky

1 Obecně - oblast působnosti

1.1 Veškeré zakázky, dodávky a další služby (zejména projekční, stavební, montážní práce a sestavování programů) včetně poradenských služeb se poskytují výhradně na základě těchto podmínek. Naše obchodní podmínky platí i pro současné a budoucí transakce, i když nejsou v jednotlivých případech znovu výslovně sjednány, pokud nejsou s výslovným souhlasem společnosti MEBIKON GmbH změněny nebo vyloučeny. Obchodní podmínky smluvní strany se nestávají nedílnou součástí smlouvy, i když proti nim společnost MEBIKON GmbH výslovně nevznesla námitky.

1.2 Změny objednávky jsou možné pouze ve výjimečných případech a pouze tehdy, pokud ještě nebyla zahájena výroba předmětu koupě. Veškeré náklady na změny objednávky požadované zákazníkem nese zákazník.

2. nabídky a zadávací dokumentace

2.1 Naše nabídky se mohou vždy změnit a nejsou závazné. Pokud je zboží vyprodáno, smlouva se neuzavírá. Uzavření smluv (např. objednávek a objednávek) a jiných dohod se pro nás stává právně závazným až poté, co je písemně potvrdíme nebo vyfakturujeme. Zejména ceny uvedené v nabídkách se mohou měnit a nezahrnují dodání, montáž a další služby, pokud není v nabídce uvedeno jinak.

3. závěr a poznámky

3.1 Naše plnění musí být poskytnuto v souladu s dohodnutými podmínkami objednávky, pokud jde o kvalitu, stav a rozsah. Vyhrazujeme si právo na změny v zájmu technického pokroku. Vyhrazujeme si právo na změny a odchylky s ohledem na tvar, konstrukci a barevnost, pokud tím nedojde ke zhoršení kvality, výkonu nebo funkce. Pokud budou změny nebo odchylky z naší strany nezbytné, bude o nich zákazník informován. Právo na odstoupení od smlouvy však existuje pouze v případě, že od zákazníka nelze s ohledem na jeho zájmy rozumně očekávat, že smlouvu dodrží.

3.2 Společnost MEBIKON GmbH si vyhrazuje právo na drobné odchylky nebo odchylky způsobené technickým pokrokem v konstrukci, provedení a provedení svých výrobků oproti katalogovým, brožurním nebo internetovým informacím, pokud jsou pro smluvní stranu přiměřené.

3.3 Rozsah dodávky se určuje pouze na základě potvrzení objednávky vystaveného společností MEBIKON GmbH. Pokud obchodní zaměstnanci nebo obchodní zástupci uzavírají ústní vedlejší dohody nebo poskytují ujištění, která jdou nad rámec písemného potvrzení objednávky, vyžadují vždy písemné potvrzení ze strany společnosti MEBIKON GmbH.

3.4 Pokud není výslovně písemně dohodnuto jinak, jsou dokumenty, které jsou součástí nabídky, jako jsou obrázky, výkresy, hmotnosti a rozměry, pouze orientační. Společnost MEBIKON GmbH si vyhrazuje stávající autorská práva k dokumentům, výpočtům atd. poskytnutým společností MEBIKON GmbH. Nesmějí být předávány třetím osobám, pokud k tomu společnost MEBIKON GmbH nedala písemný souhlas.

3.5 V případě přírodních produktů (např. dřevo, korek) nepředstavují přirozené rozdíly v barvě, struktuře a jiné rozdíly/odlišnosti důvod k reklamaci nebo odpovědnosti, protože jsou součástí vlastností přírodního produktu.

3.6 Vzorky jsou nezávazné, pokud jde o odchylky způsobené výrobní technologií a/nebo materiálem, tj. zákazník není oprávněn uplatnit reklamaci v případě nepodstatných a obvyklých odchylek dodaného zboží od vzorku, pokud jde o rozměry, barvu a/nebo strukturu.

4. ceny a platby

4.1 Rozhodující jsou ceny uvedené v našem potvrzení objednávky, které platí v EURO, pokud není dohodnuto jinak. Dodatečné dodávky a služby se účtují zvlášť.

4.2 Všechny ceny jsou netto a nezahrnují zákonnou daň z přidané hodnoty platnou v den dodání.

4.3 Pokud není výslovně dohodnuto jinak, jsou všechny ceny uvedeny ze závodu v Norimberku bez balného, dopravy, poštovného a pojištění.

4.4 Po obdržení faktury se zákazník zavazuje převést ji ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře.

4.5 Všechny platby se provádějí v hotovosti. Za platby v hotovosti se považují: Hotovost, bankovní převod; clearingové šeky nebo šeky v hotovosti se uznávají jako platby v hotovosti poté, co je banka proplatí.

4.6 Vyhrazujeme si právo fakturovat splátky ve výši hodnoty příslušného prokázaného plnění v souladu se smlouvou, včetně dlužné částky DPH, a to i v co nejkratších intervalech. V této souvislosti doložíme poskytnuté služby ověřitelným seznamem, který musí umožnit rychlé a spolehlivé posouzení poskytnuté služby. Služby v této souvislosti zahrnují také části služby, které byly speciálně vyrobeny a poskytnuty pro požadovanou službu.

4.7 Pokud platba nebude provedena nebo nebude provedena v plné výši ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře, jsme oprávněni účtovat úrok z prodlení od data splatnosti ve výši 5 % nad základní sazbu Evropské centrální banky platnou v době prodlení s platbou.

4.8 Pokud se po uzavření smlouvy dozvíme o okolnostech, které nám umožňují dojít k závěru, že naše pohledávky jsou ohroženy, můžeme dodávku podmínit zálohami nebo jistotami ve výši našich celkových pohledávek. To platí zejména v případě, že je zákazník v prodlení s jinými platbami vůči nám. Pokud zákazník nevyhoví požadavku na zálohu nebo poskytnutí jistoty, můžeme požadovat náhradu za nesplnění nebo odstoupit od smlouvy. V takovém případě

Zákazník nemá vůči nám nárok na žádné nároky, zejména na reklamaci dodávky.

4.9 Pokud jsou z našich faktur prováděny srážky, musí být jednotlivě uvedeny a řádně zdůvodněny přiložením příslušné dokumentace.

5. výroba a úprava objednávek

Naše výrobky obvykle vyrábíme na zakázku podle vašich přání a rozměrů. Změny po potvrzení objednávky, vymazání nebo zrušení, stejně jako vrácení, nelze provést.

Z těchto důvodů jsou změny objednávky možné pouze ve výjimečných případech a pouze tehdy, pokud ještě nebyla zahájena výroba předmětu koupě. Veškeré náklady na změny objednávky požadované zákazníkem nese zákazník.

6 Přeprava a přenos rizika

6.1 Přeprava se provádí ze závodu (EXW) na náklady smluvního partnera. Riziko tak přechází na zákazníka, jakmile je zásilka předána osobě provádějící přepravu nebo opustí náš sklad za účelem expedice. Není-li písemně dohodnuto jinak, účtuje společnost MEBIKON GmbH smluvnímu partnerovi náklady na pojištění přepravy ve výši 0,06 % z čisté hodnoty zboží. Není-li dohodnuto jinak, je přepravní trasa a způsob přepravy na rozhodnutí společnosti Degen MEBIKON GmbH.

6.2 V případě zpětné přepravy musí zákazník na vlastní náklady zvolit stejnou formu přepravy jako při dodání. Zákazník je povinen zboží na vlastní náklady odpovídajícím způsobem pojistit.

6.3 V případě dodání vlastními zaměstnanci přechází riziko na kupujícího, jakmile je mu zboží zpřístupněno. Pokud je zboží odebráno zpět z důvodů, za které neodpovídáme, nese riziko kupující, dokud zboží neobdržíme.

6.4 Pokud je odeslání na žádost smluvní strany zpožděno z důvodů, za které je odpovědná smluvní strana, bude zboží uskladněno na náklady a riziko smluvní strany. V tomto případě je oznámení o připravenosti k odeslání rovnocenné odeslání.

6.5 Ve všech ostatních případech přechází nebezpečí ztráty a poškození ze společnosti MEBIKON GmbH na smluvní stranu okamžikem, kdy je zboží k dispozici ve skladu; v případě zásilek z místa určení přechází nebezpečí na smluvní stranu okamžikem, kdy je zboží k dispozici ve skladu nebo v závodě předcházejícího dodavatele (dodavatelů) společnosti Degen MEBIKON GmbH. Pokud se dodávka neuskuteční na základě zvláštních dohod ze závodu, přechází riziko podle dohodnuté Incoterm.

7 Dodávka, doba dodání a plnění

7.1 Námi uvedené termíny a lhůty jsou nezávazné, pokud není výslovně písemně dohodnuto jinak. V takovém případě závisí dodací lhůty na tom, zda byly se smluvní stranou v daném okamžiku vyjasněny všechny technické otázky a podrobnosti plnění. Dodací povinnost společnosti Degen MEBIKON GmbH je i nadále podmíněna včasným a řádným splněním povinností smluvní strany (např. poskytnutí dokumentů, povolení, uvolnění atd., které má smluvní strana obstarat).

Dílčí dodávky jsou v přiměřeném rozsahu přípustné.

7.2 Pokud nám ve splnění našich povinností brání vyšší moc nebo nepředvídatelné okolnosti, které nemůžeme odvrátit ani při vynaložení přiměřené péče v daném případě a které prokazatelně mají významný vliv na dodání výrobku, bude dodávka odložena v přiměřeném rozsahu, pokud se nestane nemožnou. Pokud se dodání nebo služba stanou nemožnými, jsme zproštěni povinnosti dodat zboží. To platí i v případě, že tyto okolnosti nastanou u dodavatelů společnosti MEBIKON GmbH a jejich subdodavatelů.

7.3 Nároky na náhradu škody jakéhokoli druhu z důvodu zpoždění dodávky nebo nemožnosti dodávky jsou vyloučeny v případě, že

v těchto případech vyloučeny, pokud se nedopustíme hrubé nedbalosti nebo úmyslu. S ohledem na

V takových případech se na právo kupujícího odstoupit od smlouvy vztahují zákonná ustanovení.

7.4 Výrobky odchylující se od uvedených vzorů, jakož i všechny položky dodané před více než 6 měsíci a výrobky převzaté do užívání nelze vzít zpět ani je započítat.

7.5 Pokud je smluvní strana v prodlení s převzetím, je společnost MEBIKON GmbH oprávněna požadovat náhradu škody namísto plnění a bez ohledu na možnost požadovat vyšší náhradu škody požadovat jako náhradu 20 % prodejní ceny.

8. zaručené vlastnosti, oznámení o závadách

8.1 Zákazník je povinen zkontrolovat dodané zboží bezprostředně po jeho doručení, zda nemá zjevné vady, které by byly pro průměrného zákazníka snadno zjistitelné. Mezi zjevné vady patří mimo jiné snadno viditelné poškození zboží a případy, kdy je dodán jiný kus nebo příliš malé množství, než bylo objednáno.

8.2 Tyto zjevné vady nám musí být písemně oznámeny do jednoho týdne po předání zboží zákazníkovi nebo jím určenému kupujícímu nebo po převzetí zboží zákazníkem nebo jím určeným kupujícím a před zpracováním, spotřebou, použitím, instalací nebo dalším prodejem.

8.3 Vady, které se projeví až později, nám musí být oznámeny do dvou týdnů od jejich zjištění zákazníkem.

8.4 V případě porušení povinnosti provést kontrolu a oznámit vady se zboží považuje za schválené s ohledem na danou vadu.

9. záruka

9.1 Veškeré nároky ze záruky, včetně nároků ze skrytých vad, se promlčují nejpozději 12 měsíců po obdržení reklamace.

zboží v místě určení. V případě neprodejců platí zákonná dvouletá promlčecí lhůta (podle § 438 odst. 1 č. 3 BGB) od převzetí zboží v místě určení. Místem určení je adresa dodání podle dodacího listu.

9.2 Záruka bude mít nejprve podobu opravy nebo náhradní dodávky podle našeho uvážení. V případě náhradní dodávky je zákazník povinen vrátit vadný předmět. Pokud zákazník nebo třetí osoba neodborně odstraní vadu sami, zanikají v důsledku toho veškeré záruční nároky. Totéž platí pro jakékoli změny zboží bez našeho předchozího souhlasu.

9.3 Nelze-li vadu odstranit v přiměřené lhůtě nebo má-li být odstranění vady nebo náhradní dodávka považována za neúspěšnou z jiných důvodů, může zákazník podle svého uvážení požadovat snížení odměny (zkrácení) nebo odstoupit od smlouvy. V případě pouze nepodstatného porušení smlouvy, zejména v případě pouze drobných vad, však zákazník není oprávněn od smlouvy odstoupit.

9.4 Záruční nároky existují pouze v případě účelného použití předmětu koupě a šetrného zacházení.

9.5 Záruční nároky nevznikají v následujících případech:

- V případě závad způsobených nesprávnou údržbou a čištěním, poškozením, nadměrným používáním, nesprávným používáním, ošetřováním nebo opravou.

- V případě změn předmětu koupě, pokud nebyly schváleny prodávajícím.

- Přirozeným opotřebením.

- U výrobků třetích stran nebo výrobků třetích stran, které jsou kombinovány s dodávkami a službami od nás nebo jsou používány společně s těmito výrobky, přičemž na zákazníka převádíme ty nároky z odpovědnosti, které nám náleží vůči dodavateli služby třetí strany.

- Pro funkčnost našich dodávek a služeb, pokud jsou zákazníkem propojeny s produkty třetích stran nebo jsou s nimi provozovány společně.

9.6 Pokud zákazník obdrží vadný montážní návod, jsme povinni dodat pouze bezvadný montážní návod, a to pouze v případě, že vada montážního návodu brání řádné montáži.

9.7 Z vadných dílčích dodávek nelze odvozovat žádná práva týkající se zbývajících dílčích dodávek.

9.8 Záruční nároky jakéhokoli druhu, které přesahují bezplatnou následnou dodávku nebo opravu, zejména také nároky na následné škody způsobené kupujícímu nebo třetím osobám, jsou výslovně vyloučeny, s výjimkou nároků na náhradu škody z důvodu absence výslovně zaručených vlastností nebo pokud je příčina škody založena na úmyslu nebo hrubé nedbalosti.

9.9 Nároky z vad nevznikají, pokud se jedná pouze o nepodstatné odchylky od jakosti nebo pouze o nepodstatné zhoršení použitelnosti. Záruční nároky na trvale instalované výrobky MEBIKON se omezují na opravu vadného zboží nebo náhradní dodávku. Smluvní strana nese zejména náklady na instalaci a stěhování.

9.10 Lampy projektoru: V tomto případě je výměna bezplatná pouze během prvních 90 dnů nebo 200 provozních hodin (pokud výrobce poskytuje delší záruční dobu, platí tato doba podle jeho podmínek a automaticky se předpokládá) od prvního uvedení do provozu podle počítadla provozních hodin v zařízení; výměnu musí provést odborný servis společnosti MEBIKON nebo jeden z jejích autorizovaných servisních partnerů. Pro uplatnění nároku na odstranění závady je nutné předložit kompletně vyplněný záruční list a/nebo doklad o koupi. Odstranění závady neznamená prodloužení nebo nový začátek záruční doby. Nárok na odstranění závady se vztahuje pouze na prvního kupujícího a je nepřenosný.

9.11 Zákazník nese plné důkazní břemeno ohledně všech předpokladů pro uplatnění reklamace, zejména ohledně samotné vady, doby zjištění vady a včasnosti oznámení vady.

10 Omezení odpovědnosti

10.1 Vyloučujeme naši odpovědnost za lehce nedbalostní porušení povinností, pokud se netýkají podstatných smluvních závazků, škod vzniklých v důsledku újmy na životě, zdraví nebo zárukách nebo nároků podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku. Totéž platí pro porušení povinností našimi zprostředkovateli.

10.2 Promlčecí lhůta pro nároky vůči nám, které nejsou založeny na úmyslném jednání, za které neseme odpovědnost, činí jeden rok.

10.3 Společnost MEBIKON předá záruku příslušného výrobce na datové a videoprojektory a další technická zařízení. Záruční slib pozbývá platnosti, pokud do zařízení zasáhly neoprávněné osoby, v případě závad, které vznikly v důsledku nesprávné manipulace, nebo v případě poškození vnějšími vlivy.

Záruka se nevztahuje na žárovky a jiné skleněné části, baterie a dobíjecí baterie.

11. nepřijetí

11.1 V případě nepřevzetí objednaného zboží můžeme uplatnit svá zákonná práva.

11.2 Od smlouvy můžeme také odstoupit, aniž bychom k tomu byli povinni.

11.3 Pokud budeme požadovat náhradu škody, bude tato činit 15 % kupní ceny. Náhrada škody se stanoví vyšší nebo nižší, pokud prokážeme vyšší škodu nebo zákazník prokáže nižší škodu.

12. výhrada vlastnictví

Dodávka zboží podléhá výhradě vlastnického práva v souladu s § 455 BGB (německý občanský zákoník) s následujícími rozšířeními:

12.1 Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení všech pohledávek prodávajícího vůči kupujícímu vzniklých z obchodního vztahu, včetně pohledávek vzniklých v budoucnu.

12.2 Zákazník je povinen zacházet s rezervovaným zbožím s péčí. V případě potřeby údržby a kontrolních prací je zákazník povinen je provádět pravidelně a včas na vlastní náklady.

12.3 Zákazník je povinen nás neprodleně informovat o jakémkoli přístupu třetích osob k rezervovanému zboží, například v případě zabavení, jakož i o jakémkoli poškození nebo zničení rezervovaného zboží.

Zákazník je povinen nás neprodleně informovat o jakékoli změně vlastnictví zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví, jakož i o jakékoli změně svého bydliště nebo místa podnikání.

12.4 Jsme oprávněni odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zboží s výhradou vlastnictví v případě porušení smlouvy ze strany zákazníka, zejména v případě prodlení s platbou nebo porušení povinnosti v souladu s výše uvedenými body 12.2 a 12.3.

12.5 Zákazník je oprávněn rezervované zboží dále prodat v rámci běžného obchodního styku. Již nyní na nás postupuje veškeré pohledávky ve výši fakturované částky, které mu dalším prodejem vzniknou vůči třetí osobě.

Zadání přijímáme. Po postoupení je zákazník oprávněn pohledávku vyzvednout. Vyhrazujeme si právo vymáhat pohledávku sami, jakmile zákazník neplní řádně své platební povinnosti a je v prodlení s platbou a/nebo v obtížích.

12.6 Zpracování zboží s výhradou vlastnictví zákazníka se vždy provádí naším jménem a na náš účet. Pokud je zpracování prováděno s věcmi, které nám nepatří, nabýváme spoluvlastnictví k nové věci v poměru hodnoty námi dodaného zboží k ostatním zpracovávaným věcem. Totéž platí, pokud je zboží smícháno s jinými předměty, které nám nepatří.

12.7 Zavazujeme se, že na žádost zákazníka uvolníme jistoty, na které máme nárok, pokud realizovatelná hodnota našich jistot převyšuje zajištěné pohledávky o více než 20 %. Výběr cenných papírů, které mají být uvolněny, je na nás.

13. započtení, zadržení

Zákazník má právo na započtení pouze v případě, že jeho protipohledávky byly právně prokázány, jsou nesporné nebo byly námi uznány. Kromě toho je zákazník oprávněn uplatnit právo na započtení pouze tehdy, pokud se jeho protipohledávka zakládá na stejném smluvním vztahu, tj. nevyplývá z dřívějších nebo jiných transakcí v současném obchodním vztahu.

14. opravy

Pokud je před provedením opravy požadováno předložení odhadu nákladů, musí to být výslovně uvedeno. Náklady na odhad budou uhrazeny, pokud mezi společností MEBIKON GmbH a smluvní stranou existuje trvající obchodní vztah, na který se vztahují tyto Všeobecné obchodní podmínky, pokud oprava nebude zadána.

Společnost MEBIKON GmbH rozhodne podle vlastního uvážení, zda bude oprava provedena ve vlastní nebo externí dílně. Náklady na dopravu a balení nese smluvní partner.

15. ochrana údajů

Společnost MEBIKON GmbH upozorňuje v souladu s § 33 spolkového zákona o ochraně osobních údajů, že údaje o smlouvě jsou uloženy v systému zpracování dat. Je zajištěno, aby se o těchto uložených údajích nedozvěděly neoprávněné osoby.

16 Místo plnění, soudní příslušnost, rozhodné právo, doložka o oddělitelnosti

16.1 Místem plnění a soudní příslušností je výhradně Norimberk. Dohoda o místě příslušnosti je výslovně sjednána i pro soudní řízení o oddlužení. S vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se použije výhradně německé právo Spolkové republiky Německo.

16.2 Pokud by některé ustanovení našich obchodních podmínek bylo nebo se stalo neplatným, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena. Zákazník je povinen se s námi dohodnout, že neplatné ustanovení nahradí jiným ustanovením, které dosáhne stejného hospodářského a právního úspěchu jako neplatné ustanovení.